Glavni projekat autoputa E-75 Grabovnica-Grdelica

Koridor X, deonica Grabovnica-Grdelica od km 868+166.10 do km 873+700.00

HPS PROJEKAT

Izazov

Putni pravac Beograd – Niš – granica sa BJR Makedonijom je deo evropske mreže puteva i označen je sa E–75. Predmet ovog projekta je autoput E-75, deonica Grabovnica – Grdelica od km868+166.10 do km873 +719.94 u dužini od 5,55 km, kao i projekat paralelnog puta za prihvatanje lokalnog saobraćaja, koji se obavlja u dva dela od km 0 +000,00 do km 0 +940.00 i od km 0 +053,93 do km 2 +809.94 u dužini od 3,7 km.

HPS PROJEKAT

Rešenje

Nova petlja Grdelica je takođe projektovana da poveže lokalne saobraćajnice sa novim autoputem. Zbog veoma nepovoljnih terenskih uslova mnogi građevinski objekti su projektovani (mostovi i potporni zidovi).

Projektovan je i novi sistem odvodnjavanja – delimično cevna kanalizacija, delimično otvoreni kanali. Za sve vodotokove koje novi autoput preseca urađen je projekat regulacije.
Svi zemljani putevi za poljoprivredu su zadržani i novi su projektovani paralelno sa autoputem, tako da nema štete za lokalni saobraćaj

Projekat saobraćajne signalizacije i opreme predviđa nove sigurnosne ograde prema najnovijim standardima u ovoj oblasti.


All rights reserved © Hidroprojekat-saobraćaj d.o.o.