Projekat prilaznih puteva za most Beška

Glavni projekat prilaznih puteva za most Beška na autoputu E-75 od km 136+225 km 141+100

HPS PROJEKAT

Izazov

Paralelno sa izgradnjom novog mosta kod Beške na levoj traci autoputa E-75 potrebno je rešiti severni i južni pristup mostu tj. nedostajući deo autoputa na pristupima.

Severni pristup mostu Beška proteže se od km 136+225.00 do km 137 +408.62 (L=1.18km), dok se južni pristupni putevi protežu od km 139+613.62 do km 141+100.00 (L=1.49km). Ukupna dužina deonice je 2.67km.

Postojeća desna traka autoputa je rekonstruisana na istoj deonici.

HPS PROJEKAT

Rešenje

U ovom projektu je projektovana kompletno nova traka autoputa sa dve trake, zaustavnom trakom i razdelnim pojasom. Kolovozna konstrukcija je projektovana na osnovu analiza i istražnih radova.

Sistem odvodnjavanja je projektovan tako da ispunjava sve zahteve zaštite okoline. Voda sa kolovoza se odvodi posebno, odlazi u slivnik, a zatim preko retenzije do kanala Arkanj. Projekat odvodnjavanja uključuje i most Beška i pristupne puteve.

Projekat saobraćajne signalizacije i opreme predviđa nove sigurnosne ograde prema najnovijim standardima u ovoj oblasti.

Posebnim projektom urađena je i rehabilitiacija desne trake autoputa tako da su projektima obuhvaćena oba pristupa u oba smera.


All rights reserved © Hidroprojekat-saobraćaj d.o.o.