Glavni projekat autoputa E-80 Crvena reka-Čiflik

Koridor X, deonica Crvena reka – Čiflik, od km 40+650,00 do km 50+946,00

HPS PROJEKAT

Izazov

Predmet ovog projekat je autoput E-80 Niš – Bugarska granica, deonica Crvena Reka – Čiflik od km40 +650 do km50 +946.00,
ukupne dužine od 10, 3km.

HPS PROJEKAT

Rešenje

Početak deonice je na km40+650,00 i ona je uklopljena sa prethodnom deonicom situaciono i nivelaciono.

Glavni objekat na početku deonice je most dužine 500m preko reke Nišava, postojećeg državni puta M-1.12 i železničke pruge. Regulacija reke Nišave je projektovana tako da zaštiti stubove mosta.

Posle mosta put prolazi kroz široku dolinu. Autoput preseca nekoliko jaruga i lokalnih puteva. Nakon toga autoputem dolazi se do lokacije gde se nalazi denivelisana raskrsnica Bela Palanka i odmorište za oba smera.

Delovi projekta koje je uradilo naše preduzeće su:
projekat autoputa,

  • projekat raskrsnice Bela Palanka,
  • projekat devijacija 10 lokalnih puteva,
  • projekat odmorišta,
  • projekat saobraćajne signalizacije i opreme,
  • projekat odvodnjavanja,
  • projekat regulacije vodotokova.

All rights reserved © Hidroprojekat-saobraćaj d.o.o.