Severni pristupni putevi novom mostu na Adi

Glavni projekat I faze UMP-a od ulice Tošin bunar do početka mosta na reci Savi

HPS PROJEKAT

Izazov

Projektovanje severnih pristupnih puteva novom mostu preko reke Save (Most na Adi) koji obuhvata ukrštaj sa 6 gradskih saobraćajnica, zaštitu, izmeštanje i izgradnju novih komunalnih instalacija. Potrebno je omogućiti povezivanje tramvajske mreže iz ulice Đorđa Stanojevića sa mostom na Adi.

HPS PROJEKAT

Rešenje

Deonica počinje kod ulice Tošin bunar i ide 1,5 km na nivou tla, a zatim, nakon prolaska ulice Bulevar umetnosti ide vijaduktom oko 8m od nivoa tla i preko 3 ulice povezuje se na novi Savski most. Ukupna dužina saobraćajnice je 3km.

Profil ulice se sastoji od 3 trake u svakom smeru sa 2 trotoara i širokim razdelnim pojasom. Projekat obuhvata dve površinske i tri denivelisane raskrsnice.

Pored projekta puteva, projekat uključuje svu pripadajuću infrastrukturu (vodovod, kanalizaciju, gas, elektroenergetika, telekomunikacije, itd). Saobraćajne studije su izrađene u saradnji sa nadležnim organima.

Od ulice Milutina Milankovića do novog mosta, između dva putna objekta, projektovan je objekat za laki šinski sistem u prvoj fazi tramvaj sa širinom koloseka 1000mm sa mogućnošću prevođenja na sistem lakog metroa sa širinom koloseka od 1435mm.

Tri površinske raskrsnicre i tri petlje (od kojih je najveća ona na ukrštaju sa ulicom Jurija Gagarina) su projektovane tako da se obezbedi veza između nove saobraćajnice UMP i postojeće ulične mreže.

Projektovani vijadukti osnovne trase i denivelisanih raskrsnica su duži od 10 km.


All rights reserved © Hidroprojekat-saobraćaj d.o.o.